Arrow
Arrow
Slider

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      

Vibration analysis of cross-ply composite joined conical-cylindrical shells by Continuous Element Method. Nguyen Manh Cuong, Tran Ich Thinh and Vu Quoc Hien (2014) . Proceedings of the International Conference on Engineering Mechanics and Automation-ICEMA3, pp. 401-408.

2.      

Vibration of a composite truncated conical shell filled with fluidTran Ich Thinh, Nguyen Manh Cuong, Ta Thi Hien and Vu Quoc Hien (2014). Proceedings of the International Conference on Engineering Mechanics and Automation-ICEMA3, pp. 543-549.

 

3.      

Dynamic Stiffness Method for free vibration analysis of partial fluid-filled orthotropic circular cylindrical shells. Tran Ich Thinh, Nguyen Manh Cuong, Vu Quoc Hien (2015). Vietnam Journal of Mechanics, Vol 37, No 1, pp. 43-56.

4.      

Free vibration of composite joined conical-cylindrical- conical shells. Vu Quoc Hien, Tran Ich Thinh, Nguyen Manh Cuong (2015). Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ 12, Đà Nẵng, pp. 535-542.

5.      

Free vibration analysis of joined composite conical-cylindrical shells containing fluid. Tran Ich Thinh, Nguyen Manh Cuong, Vu Quoc Hien and Pham Ngoc Thanh (2015). Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ 12, Đà Nẵng, pp. 1348-1355.

 

6.      

Study on free vibration of fluid-filled composite joined cylindrical-conical shells. Vu Quoc Hien, Tran Ich Thinh, Nguyen Manh Cuong (2016). Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu composite Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng, Nha Trang, pp. 275-282.

7.      

Influence of materials and fluids density on vibration behavior of composite cylindrical, conical and joined cylindrical-conical shells containing fluid. Tran Ich Thinh, Nguyen Manh Cuong and Vu Quoc Hien (2016). Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu composite Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng, Nha Trang, pp. 636-643.

8.      

Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về Cơ học Vật liệu-Kết cấu composite cốt sợi/nền polyme. Trần Ích Thịnh, Trần Minh Tú, Vũ Quốc Hiến và Tạ Thị Hiền (2016). Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu composite Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng, Nha Trang, pp. 652-659.

9.      

Free Vibration analysis of stepped composite cylindrical shells. Tran Ich Thinh, Nguyen Manh Cuong, Vu Quoc Hien (2016). Hội nghị Khoa học & Công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Động lực, Đại học Bách Khoa Hà Nội, pp. 270-275.

10.             

Study on vibration of glass fiber/polyester composite joined conical-cylindrical-conical shells filled with fluid. Vu Quoc Hien, Tran Ich Thinh, Nguyen Manh Cuong (2016). Hội nghị Khoa học & Công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Động lực, Đại học Bách Khoa Hà Nội, pp. 276-281.

11.             

Free vibration analysis of joined composite conical-cylindrical-conical shells containing fluid. Vu Quoc Hien, Tran Ich Thinh, Nguyen Manh Cuong (2016). Vietnam Journal of Mechanics, Vol 38, N0 4, pp. 249-265.

 

12.             

Free vibration analysis of joined composite conical- conical-conical shells containing fluid. Vu Quoc Hien, Tran Ich Thinh, Nguyen Manh Cuong, Pham Ngoc Thanh (2016). Vietnam Journal of Science and Technology 54 (5), pp. 650-663.

13.             

Tối ưu hóa các thông số hình học dụng cụ khi tiên hợp kim TI-6AL-4V. Nguyễn Văn Vượng (2016). Tạp chí cơ khí Việt Nam

14.             

Free vibration analysis of joined composite conical- conical-conical shells containing fluid. Vũ Quốc Hiến, Trần Ích Thịnh, Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Ngọc Thành 3/2017. Tạp chí Khoa học công nghệ
15.              Nghiên cứu thực nghiệm tổn thất truyền âm qua kết cấu tấm composite sandwich dùng trong tàu thủy. Phạm Ngọc Thành, Trần Ích Thịnh, Đinh Đức Tiến, Nguyễn Văn Đạt T6/2016. Hội nghị Khoa học toàn quốc.“Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng”, ĐH Nha Trang, Nha Trang
16.              Vibroacoustic response of an orthotropic composite laminated plate. Phạm Ngọc Thành, Trần Ích Thịnh T12/2017. Hội nghị Cơ học toàn quốc – Học viện kỹ thuật quân sự, Hà Nội
17.              Vibroacoustic behaviour of a clamped orthotropic composite plate. Phạm Ngọc Thành, Trần Ích Thịnh T7/2018. Hội nghị cơ học vật rắn –  Đại học Trần Đại Nghĩa, Tp. Hồ Chí Minh
18.              “Effect of several parameter on the sound transmission loss across orthotropic finite composite plates. Phạm Ngọc Thành, Trần Ích Thịnh T7/2018. Hội nghị cơ học vật rắn –  Đại học Trần Đại Nghĩa, Tp. Hồ Chí Minh
19.              Ảnh hưởng của nhiệt độ đến biến dạng và ứng suất của điện thoại Iphone 6 Plus. Lê Quang Vinh, Vũ Quốc Hiến, Nguyễn Mạnh Cường,  Trần Thanh Đạt, Vũ Đình Trung T11/2016. Hội nghị khoa học chào mừng 60 năm truyền thống đào tạo trường Đại học công nghiệp Việt Trì
20.              Nghiên cứu khả năng chịu va đập của smartphone Samsung Galaxy S6 Egde Plus. Lê Quang Vinh, Nguyễn Đình Thanh,  Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thanh Đạt, Vũ Đình Trung T11/2016. Hội nghị khoa học chào mừng 60 năm truyền thống đào tạo trường Đại học công nghiệp Việt Trì
21.              Nghiên cứu sự truyền nhiệt biến thiên theo thời gian trong Iphone 6 Plus.. Lê Quang Vinh, Vũ Đức Bình, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thanh Đạt, Vũ Đình Trung T11/2016. Hội nghị khoa học chào mừng 60 năm truyền thống đào tạo trường Đại học công nghiệp Việt Trì
22.              Khảo sát bài toán phân bố nhiệt trên Iphone 6S Plus. Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thành Đạt, Vũ Đình Trung, Lê Quang Vinh. Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí-Động lực 2016, Vol 2, pp.423-428.
23.              A new continuous element for vibration analysis of stepped composite annular plates and rings. Nguyen Manh Cuong, Le Thi Bich Nam, Tran Ich Thinh, Nguyen Thai Tat Hoan and Le Quang Vinh. Hội nghị Khoa học toàn quốc ”Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng”, pp.103-110
24.              Free vibration analysis of thick stepped composite annular plates resting on non-homogenous elastic foundation via Continuous element method. Nguyen Manh Cuong, Le Thi Bich Nam, Tran Ich Thinh, Nguyen Thai Tat Hoan and  Le Quang Vinh. The 4th International Conference on  Engineering Mechanics and Automation – ICEMA4, pp.284-291
25.              Dynamic analysis of stepped composite conical shells via Continuous Element Method. Le Quang Vinh, Nguyen Manh Cuong, Le Thi Bich Nam. The 2nd National Conference on Mechanical Engineering and Automation , pp.338-344.
26.              Dynamic analysis of complex composite tubes by continuous element method. Le Thi Bich Nam1, *, Nguyen Manh Cuong1, Tran Ich Thinh1,Duong Pham Tuong Minh2, Le Quang Vinh3. Journal of Science & Technology 119 (2017) 048-053

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *